Devotional Vedic Pathshala
Browse Karaoke Songs 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    Show All
Search Karaoke Songs 
clear textClick here to clear text    Show All

dharamam charat maa dharamam satyam vadat naanritam deergham pashyat maanwasam param pashyat maa param dharamam charat maa dharamam satyam vadat naanritam deergham pashyat maanwasam param pashyat maa param
karagre vaste laxmihi karmadhey sarswati karmule tu govindha prabhate kar darshanam karagre vaste laxmihi karmadhey sarswati karmule tu govindha prabhate kar darshanam karagre vaste laxmihi karmadhey sarswati karmule tu govindha prabhate kar darshanam baloham jagdaanand na me bala sarswati apurne panchame varshe varnyami jagantrayam baloham jagdaanand na me bala sarswati apurne panchame varshe varnyami jagantrayam baloham jagdaanand na me bala sarswati apurne panchame varshe varnyami jagantrayam mukam karoti vachalam pangum langhayate girim yankripa tamham vande parmanand madhavam mukam karoti vachalam pangum langhayate girim yankripa tamham vande parmanand madhavam mukam karoti vachalam pangum langhayate girim yankripa tamham vande parmanand madhavam
parochche kaaryhantaram pratyachche priyvadinam varjyettadrisham mitram vishkumbham payomaykham na vishwasetu koomitre cha mitra chaapi na vishwaset kadaachit kupitam mitram sarv guiyam prakashyet manasa chintitam kary vacha naiv pakashyetu mantran rachhyed gudh karye chaapi niyojyet kashtam cha khalu murkhatvam kastam cha khalu youwanam kastatukasttaram chav pargehnivasnam shalle shalle na madikyam mauktikam na gaje gaje sadhao na hi sarvtra chandanam na vane vane mata shatru pita vairi ye na balo na pathhitah na shobhate sabhamadhey hunsamadhey bako yatha balam vigha cha vipranaam ragyam sainyam balam tatha bal vitta cha vaishyanam shudranaam parichary kaam priy vaakya pradonein sarve tushyanti manvaa tasma twadiy vaktabyam vachane ka daridataah
om asato maa sadgamaya tamso maa jyotirgamaya mrityo namaammritam gamay om asato maa sadgamaya tamso maa jyotirgamaya mrityo namaammritam gamay om asato maa sadgamaya tamso maa jyotirgamaya mrityo namaammritam gamay
om sahanavavtu sahnun bhunaktu sahvirya karvaavhai tejasweenaavgheetamstu maa vidvishavhai om shaantihi shaantihi shaantihi
twamev mata cha pitaa twamev twamev bandhu cha sakha twamev twamev vidhya dravinam twamev twamev sarvam mum dev devah twamev mata cha pitaa twamev twamev bandhu cha sakha twamev twamev vidhya dravinam twamev twamev sarvam mum dev devah twamev mata cha pitaa twamev twamev bandhu cha sakha twamev twamev vidhya dravinam twamev twamev sarvam mum dev devah twamev mata cha pitaa twamev twamev bandhu cha sakha twamev twamev vidhya dravinam twamev twamev sarvam mum dev devah twamev mata cha pitaa twamev twamev bandhu cha sakha twamev twamev vidhya dravinam twamev twamev sarvam mum dev devah twamev mata cha pitaa twamev twamev bandhu cha sakha twamev twamev vidhya dravinam twamev twamev sarvam mum dev devah twamev mata cha pitaa twamev twamev bandhu cha sakha twamev twamev vidhya dravinam twamev twamev sarvam mum dev devah twamev mata cha pitaa twamev twamev bandhu cha sakha twamev twamev vidhya dravinam twamev twamev sarvam mum dev devah
    Songs Title Film/Album Song Number
Dharamam Charat Maa Dharamam Vedic Pathshala 15052
Karagre Vaste Laxmi Vedic Pathshala 15053
Niti Shlokas Vedic Pathshala 15054
Om Asato Maa Sadgamaya Vedic Pathshala 15055
Sahanavavatu Vedic Pathshala 15056
Twamev Mata Cha Pitaa Twamev Vedic Pathshala 15061